Uwaga jest praca!

Uwaga jest praca!

09/11/2018 Wyłączone przez GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie poszukuje głównego specjalisty. Nabór kandydatów do pracy trwa do 26 listopada, do godz. 12.00.

Poniżej niezbędne wymagania, które powinien spełnić kandydat aplikujący na stanowisko głównego specjalisty:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie: zarządzania nieruchomościami, zarządzania, administracji, ekonomii, prawa,
 2. znajomość prawa w zakresie: zarządzania nieruchomościami, KPA, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 3. udokumentowany staż pracy min. 5 lat,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Oto wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 2. doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 5. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy,
 6. sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania, wysoka kultura osobista,
 7. cechy osobowości: umiejętność podejmowania decyzji, opanowanie, kreatywność, komunikatywność.

Dokumentu aplikacyjne (ich wykaz dostępny jest w załączonym niżej ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie (ul. Żeromskiego 15) lub przesłać pocztą tradycyjną do 26 listopada 2018 r., do godz. 12.00

Główny specjalista odpowiedzialny będzie za:

 • prowadzenie spraw inwestycyjnych (obiekty sportowe oraz małej architektury),
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami sportowymi oraz obiektami małej architektury na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie sportu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz innych przedsięwzięć wynikających z bieżącej realizacji zadań statutowych,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań statutowych w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, sporządzanie umów, rozliczeń, analiz, opisywanie dokumentów finansowych itp.,
 • sporządzanie kalendarza imprez sportowych oraz przygotowywanie imprez pod względem merytorycznym i technicznym, a także sporządzanie projektów umów z wykonawcami imprez i nadzór merytoryczny nad ich wykonaniem,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi, podmiotami opieki medycznej, środkami masowego przekazu i jednostkami gminnymi w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu sportowego, nagród, materiałów promocyjnych, trofeów sportowych,
 • sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków,
 • prowadzenie spraw związanych z promocją przedsięwzięć organizowanych w ramach działalności statutowej GOSiR,
 • współdziałanie z innymi pracownikami i podmiotami zewnętrznymi w sprawach związanych z planowaniem, przygotowywaniem i nadzorem nad realizacją zadań z zakresu sportu oraz administrowania obiektami sportowo-rekreacyjnymi, a także bieżąca analiza korespondencji mailowej i udzielanie odpowiedzi,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego specjalisty.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze zamieszczamy w załączonym poniżej ogłoszeniu: