GOSiR poszukuje      głównego specjalisty

GOSiR poszukuje głównego specjalisty

21/09/2022 0 przez Dariusz Salisz

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie poszukuje głównego specjalisty ds. Kadr, Płac i Administracji. Na złożenie dokumentów aplikacyjnych kandydaci mają czas do 7 października.

Poniżej niezbędne wymagania, które powinien spełnić kandydat aplikujący na stanowisko głównego specjalisty:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane o profilu administracja, zarządzanie) i posiadanie co najmniej  4 – letniego stażu pracy, w tym nie mniej niż 2 lata doświadczenia w pracy pokrywające się z zakresem zadań wymaganych w ogłoszeniu, preferowane doświadczenie w administracji samorządowej,
 2. znajomość prawa w zakresie: Kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych, KPA,
 3. obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ),
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oto wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, znajomość oprogramowania, np. VULCAN, OPTIVUM),
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
 5. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, 
 6. sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania, wysoka kultura osobista,
 7. cechy osobowości: umiejętność podejmowania decyzji, opanowanie, kreatywność, komunikatywność.

Dokumentu aplikacyjne (ich wykaz dostępny jest w załączonym niżej dokumencie) należy złożyć w siedzibie GOSiR lub przesłać pocztą tradycyjną do 7 października 2022 r. do godz. 15:30.

Główny specjalista ds. Kadr, Płac i Administracji odpowiedzialny będzie za:

 1. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i administracyjnych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie list wynagrodzeń,
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 4. obsługa płacowo-kadrowa pracowników i zleceniobiorców w zakresie ubezpieczeń społecznych w ramach programu PŁATNIK,
 5. dbanie o terminowość badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników,
 6. obsługa pracowników w zakresie PPE, sporządzanie raportów, informacji, sprawozdań dotyczących zatrudnienia i płac w ramach zakresu obowiązków w tym danych do celów GUS,
 7. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 8. prowadzenie archiwizacji dokumentów kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. prowadzenie dokumentacji organizacyjnej GOSiR, wymaganej do prowadzenia
  realizacji statutowych zadań jednostki, w tym zarządzeń, projektów umów w zakresie obsługi administracyjnej, obsługi informatycznej, bhp, ppoż, itp.,
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
 11. sporządzanie sprawozdawczości Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie GUS,
 12. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 13. prowadzenie ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 14. planowanie i koordynowanie przeglądów i konserwacji w oparciu o przepisy prawa,
 15.  współpraca z firmami, instytucjami i z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z GOSiR oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie wypełniania obowiązków Głównego Specjalisty,
 16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego specjalisty ds. kadr, płac i administracji.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze zamieszczamy w załączonym poniżej ogłoszeniu.