Jest praca! Szukamy głównego specjalisty

Jest praca! Szukamy głównego specjalisty

28/01/2023 Wyłączone przez GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie poszukuje głównego specjalisty w Dziale Sportu. Dokumenty aplikacyjne można składać do 28 lutego 2023 r. Zapraszamy do naszego zespołu!

Oto niezbędne wymagania, które powinien spełnić kandydat aplikujący na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Sportu:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie administracji, marketingu, zarządzania, nauk społecznych, prawa, finansów;
 2. znajomość prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o funduszu sołeckim, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o sporcie;
 3. doskonała znajomość Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Regulaminu zamówień publicznych;
 4. udokumentowany staż pracy – min. 4 lata;
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego (zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Dokumentu aplikacyjne (ich wykaz dostępny jest w załączonym niżej ogłoszeniu) należy do 28 lutego 2023 r. do godz. 15.00 złożyć w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna) z dopiskiem na kopercie „nabór – Główny Specjalista w Dziale Sportu”. Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (pokój nr 1.17, poniedziałek–piątek, w godz. 8.00–16.00).

Główny specjalista w Dziale Sportu odpowiedzialny będzie za:

 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem biurem, w szczególności prowadzenie ewidencji korespondencji, a także bieżącą analizę korespondencji mailowej i udzielanie odpowiedzi;
 2. realizację zadań w ramach funduszu partycypacyjnego i sołeckiego;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie sportu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz innych przedsięwzięć wynikających z bieżącej realizacji zadań statutowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów sportowych, w tym grafików najmu oraz umów i zestawień finansowych dla potrzeb księgowości;
 5. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem obiektów sportowych;
 6. prowadzenie spraw związanych ze współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej;
 7. opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań statutowych w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, sporządzanie umów, rozliczeń, analiz, opisywanie dokumentów finansowych itp.;
 8. prowadzenie planu i rejestru zamówień publicznych;
 9. sporządzanie kalendarza imprez sportowych oraz przygotowywanie i prowadzenie imprez sportowych pod względem merytorycznym i technicznym, a także sporządzanie projektów dokumentacji oraz nadzór merytoryczny nad organizacją imprez;
 10. współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w tym stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi, podmiotami opieki medycznej, środkami masowego przekazu i jednostkami gminnymi w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu sportowego, nagród, materiałów promocyjnych, trofeów sportowych;
 12. sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych z realizacji zadań, wynikających z zakresu obowiązków;
 13. prowadzenie spraw związanych z promocją przedsięwzięć organizowanych w ramach działalności statutowej GOSiR, w tym aktualizacja strony internetowej;
 14. współdziałanie z innymi pracownikami i podmiotami zewnętrznymi w sprawach związanych z planowaniem, przygotowywaniem i nadzorem nad realizacją zadań z zakresu sportu;
 15. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego specjalisty w Dziale Sportu.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze zamieszczamy w załączonym poniżej ogłoszeniu: