Gosir Konstancin-Jeziorna

Oferta

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

1

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

REKOMENDACJA

do realizacji przez młodzież uczącą się w szkołach podstawowych,

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej.

w latach 2010-2014

Szkolny Związek Sportowy Biuro Sportu i Rekreacji

Warszawy i Województwa Urzędu m.st. Warszawy

Mazowieckiego

Przewodniczący Dyrektor

Jan Dorosiewicz Wiesław Wilczyński

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

2

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

Panie i Panowie

Burmistrzowie Dzielnic

Dyrektorzy Szkół

Uczniowie, Uczennice Szkół

Działacze SZS

m.st. Warszawy

Przekazujemy Państwu kolejne, zmodyfikowane wydanie regulaminu Warszawskiej

Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej, organizowanej przez Szkolny Związek

Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Działając przez wiele lat w obszarze kultury fizycznej, wypracowaliśmy program

zbieżny z interesami edukacji i wychowania, który wychodzi naprzeciw potrzebom

współczesnej młodzieży.

Przedstawiony wachlarz dyscyplin i konkurencji sportowych, obok sprawdzianu

realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza możliwość udziału

młodzieży w sportowej rywalizacji, tak ważnej i niezbędnej w procesie ogólnego

wychowania.

Szanowni Państwo !

W imieniu Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa

Mazowieckiego zapraszamy uczniów wszystkich szkół do realizacji programu

WOM.

Panie i Panów Dyrektorów Szkół oraz Nauczycieli wszystkich przedmiotów

prosimy o uznanie wychowania fizycznego i sportu za jeden z najważniejszych

czynników rozwoju młodego pokolenia.

Panie i Panów Burmistrzów Dzielnic m.st. Warszawy prosimy o akceptację naszego

programu pracy ze szkołami oraz o udzielenie jednostkom SZS pomocy finansowej

w organizacji imprez dzielnicowych WOM dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wierzymy, że nasz wspólny wysiłek przyniesie wszystkim satysfakcję z osiągnięć

i zaowocuje zwiększeniem ilości dzieci i młodzieży, czynnie uprawiających sport.

Wierzymy, że doceniona zostanie rola Wychowania Fizycznego i wpływ wszelkiej

aktywności ruchowej na przyszłość młodego pokolenia.

Szkolny Związek Sportowy Biuro Sportu i Rekreacji

Warszawy i Województwa Urzędu m.st. Warszawy

Mazowieckiego

Przewodniczący Dyrektor

Jan Dorosiewicz Wiesław Wilczyński

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

3

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

REGULAMIN

WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY

MŁODZIEŻY

na lata 2010 2014

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

4

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

- OGÓLNE ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

1. CELE I ZAŁOŻENIA

- aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych

i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów

i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego;

- tworzenie każdemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych

formach współzawodnictwa sportowego;

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;

- wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;

2. KIEROWNICTWO

- kierownictwo nad przebiegiem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży sprawuje

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego z

upoważnienia i w uzgodnieniu z władzami sportowymi i oświatowymi m.st.

Warszawy tj.:

Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy;

Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

3. ORGANIZATOR

- organizatorem zawodów na poziomie stołecznym jest Szkolny Związek

Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego;

- za przeprowadzenie zawodów na poziomie dzielnicowym odpowiedzialne są

Wydziały Sportu i Rekreacji dla Dzielnic lub inne komórki organizacyjne Urzędów

Dzielnic m.st. Warszawy zajmujące się sportem dzieci i młodzieży;

- wyłonienie reprezentacji sportowych szkół jest zadaniem szkół;

- organizatorzy zawodów miejskich i dzielnicowych nie zapewniają

uczestnikom ubezpieczenia NW.

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

5

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

4. UCZESTNICTWO

1) Uczestnictwo w zawodach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży jest

dobrowolne.

2) We współzawodnictwie na równych prawach mogą brać udział szkoły

publiczne i niepubliczne.

3) W rozgrywkach na poziomie miejskim prawo startu mają reprezentacje szkół,

które zwyciężyły w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w dzielnicy. Prawo

startu bez etapu dzielnicowego mają szkoły, które:

są jedynymi szkołami swojego typu na terenie dzielnicy;

do zawodów dzielnicowych zgłosiła się tylko jedna szkoła.

4) Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach:

szkoły podstawowe – 13 lat i młodsi

gimnazja - 16 lat i młodsi

szkoły ponadgimnazjalne – bez ograniczeń wiekowych

5) We wszystkich kategoriach zespoły składają się z uczniów jednej szkoły

(dopuszcza się zespół szkół dla szkół ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem

indywidualnych biegów przełajowych i LA.

6) O udziale w kolejnym etapie rozgrywek decyduje start w zawodach niższego

szczebla.

7) Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w danym roku

szkolnym rozpoczęli naukę nie później niż 1 października (dot. szkół podstawowych

i gimnazjów).

8) Uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne i być uczniami szkół

dziennych oraz winni być objęci szkolnym ubezpieczeniem NW.

9) Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,

posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczęszczający czynnie w zajęciach

wychowania fizycznego.

10) Szczegółowe uwarunkowania startowe

nie ma ograniczeń startowych z wyjątkiem konkurencji lekkoatletycznych;

w zawodach szkól ponadgimnazjalnych w poszczególnych dyscyplinach

wyklucza się możliwość startu czynnym zawodnikom klubowym uprawiającym

daną dyscyplinę sportu – wymagana karencja dla byłych zawodników/czek wynosi

rok wstecz od daty rozpoczęcia zawodów na poziomie stołecznym;

przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć bezpośredniemu

organizatorowi zawodów pisemne zgłoszenie szkoły do zawodów podpisane przez

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

6

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

Dyrektora szkoły z potwierdzeniem ubezpieczenia ucznia, opiekuna zespołu

i pielęgniarki.

do zawodów nie zostanie dopuszczony zespół lub zawodnicy pod nieobecność

opiekuna wskazanego w zgłoszeniu szkoły oraz zawodnicy nie wymienieni

w zgłoszeniu szkoły i/lub nie mogący okazać swojej legitymacji szkolnej;

bezpośredni organizator zawodów oraz sędziowie zawodów mają prawo

sprawdzić tożsamość opiekuna zespołu (na podstawie dokumentu tożsamości) oraz

zawodników (na podstawie legitymacji szkolnych).

5. PROGRAM WOM

1) Kategoria – 13 lat i młodsi – (Szkoły Podstawowe)

a. indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

i chłopców ;

b. czwórbój LA dziewcząt i chłopców;

c. pływanie dziewcząt i chłopców (sztafety + indywidualne)

d. gimnastyka dziewcząt i chłopców;

e. tenis stołowy dziewcząt i chłopców;

f. unihokej dziewcząt i chłopców;

g. sporty zimowe (błękitna sztafeta i złoty krążek);

h. mini koszykówka dziewcząt i chłopców;

i. mini piłka nożna chłopców i dziewcząt;

j. mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

k. mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

l. dwa ognie – do szczebla zawodów dzielnicowych,

2) Kategoria – 16 lat i młodsi – (Gimnazja)

a. indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców ;

b. LA dziewcząt i chłopców klas I – II oraz III - ch ;

c. pływanie dziewcząt i chłopców (sztafeta + indywidualne);

d. dwubój nowoczesny dziewcząt i chłopców;

e. unihokej dziewcząt i chłopców ;

f. tenis stołowy dziewcząt i chłopców;

g. koszykówka dziewcząt i chłopców;

h. piłka nożna dziewcząt i chłopców;

i. piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

j. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

k. ringo (zespół mieszany).

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

7

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

3) Kategoria bez ograniczeń wiekowych – szkoły

ponadgimnazjalne:

a. indywidualne biegi przełajowe dziewcząt (1000 i 2000 m) i chłopców (1500 i

3000 m);

b. koszykówka dziewcząt i chłopców;

c. piłka nożna chłopców;

d. piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

e. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

4) Zawody dzielnicowe mogą być poszerzone o dodatkowe konkurencje w

zależności od potrzeb lokalnych.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

W grach sportowych, unihokeju i w tenisie obowiązuje system dla 18 zespołów

dzielnic podzielonych na: 6 grup eliminacyjnych z prawem awansu 2 – ch zespołów

do 4-ch grup ćwierćfinałowych – z prawem awansu do zawodów półfinałowych 2-

ch zespołów do 2-ch grup półfinałowych, a dalej kolejnych 3-ch zespołów do

zawodów finałowych. W pozostałych dyscyplinach prawo startu bezpośredniego

w zawodach finałowych mają wszystkie dzielnice Warszawy tj. łącznie 18

zespołów.

1) Zawody dzielnicowe odbywają się wg terminarzy własnych z uwzględnieniem

terminów zawodów na poziomie stołecznym..

2) Ogólny terminarz zawodów na poziomie stołecznym stanowi załącznik do

Regulaminu.

3) Szczegółowy terminarz i miejsce zawodów na poziomie stołecznym

uzgodniony z Biurem Sportu i Rekreacji Szkolny Związek Sportowy publikuje

przed kolejną WOM najpóźniej do 10 września przed rozpoczęciem kolejnej edycji

WOM. Terminarz szczegółowy musi być zgodny z terminarzem ogólnym.

4) Szkolny Związek Sportowy ustala przydział do grup eliminacyjnych z

uwzględnieniem miejsc zajętych przez dzielnice w poprzedniej edycji WOM.

5) Sposób przeprowadzania zawodów dzielnicowych określa się w dzielnicach.

7. OCENA WYNIKÓW

Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej dyscyplinie osobno dla kategorii wieku,

oraz dziewcząt i chłopców z wyjątkiem zespołów mieszanych.

Obowiązywać będą następujące punktacje:

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

8

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

Dla szkół:

- osobno Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne za

osiągnięcia w zawodach finałowych WOM

Dla dzielnic:

- suma punktów za zawody finałowe WOM uzyskane we wszystkich

kategoriach wiekowych tj.:

13 lat i młodsi (Szkoły Podstawowe);

16 lat i młodsi (Gimnazja);

bez ograniczeń wiekowych (Szkoły Ponadgimnazjalne);

- medalowa – łącznie za wszystkie kategorie wiekowe.

Zasady naliczania punktów:.

- gry zespołowe w tym unihokej i tenis stołowy:

I m-ce 16 pkt.

II m-ce 14 pkt.

III m-ce 12 pkt.

IV m-ce 10 pkt.

V m-ce 8 pkt.

VI m-ce 7 pkt.

VII-VIII m-ce 6 pkt.

IX-XII m-ce 4 pkt.

XIII-XVIII m-ce 2 pkt.

-. pozostałe dyscypliny:

I m-ce 16 pkt.

II m-ce 14 pkt.

III m-ce 12 pkt.

IV m-ce 10 pkt.

V m-ce 9 pkt.

VI m-ce 8 pkt.

VII m-ce 7 pkt.

VIII m-ce 6 pkt.

IX m-ce 5 pkt.

X-XII m-ce 4 pkt.

XIII-XIV m-ce 3 pkt.

XV-XVI m-ce 2 pkt.

za udział 1 pkt.

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

9

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

8. NAGRODY

Za zawody otrzymują:

- szkoły za miejsca I-III - puchary;

- za I-VI - dyplomy

- zawodnicy za miejsca I-III medale

Za punktację z zawodów na poziomie miejskim szkoły i dzielnice otrzymują

puchary i dyplomy za miejsca I-VI.

W miarę posiadanych środków finansowych przewidziane są nagrody pieniężne na

zakup sprzętu sportowego dla szkół - osobno w trzech kategoriach wiekowych.

9. TERMIN ZAWODÓW WOM

- w szkołach - cały rok szkolny

- zawody dzielnicowe wg terminarzy własnych z uwzględnieniem terminów

zawodów stołecznych;

- finały wg kalendarza opracowywanego na każdy kolejny rok

10. FINANSOWANIE

zawody szkolne finansowane są przez szkoły;

zawody dzielnicowe finansowane są przez dzielnice;

zawody na poziomie stołecznym – finały WOM – koszty pokrywane są ze

środków m.st. Warszawy przekazanych do realizacji Szkolnemu Związkowi

Sportowemu Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach szczegółowych dotyczących interpretacji postanowień regulaminu lub

w sprawach nim nie objętych decydują bezpośredni organizatorzy poszczególnych

szczebli rozgrywkowych w porozumieniu ze Szkolnym Związkiem Sportowym

Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Nie będą rozpatrywane protesty

wynikające z pracy sędziów.

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

10

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

Obowiązuje generalna zasada i wiara w uczciwość

uczestników i organizatorów. W przeciwnym wypadku

winni będą wykluczeni w kolejnej edycji WOM.

Prawo dokonywania zmian regulaminowych w formie

aneksów przysługuje wyłącznie Szkolnemu Związkowi

Sportowemu Warszawy i Województwa Mazowieckiego

w uzgodnieniu z Biurem Sportu i Rekreacji .

REGULAMIN

POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH

OBJĘTYCH PROGRAMEM IGRZYSK

ZASADA OGÓLNA: wszystkie zawody rozegrane będą zgodnie z

obowiązującymi przepisami polskich Związków Sportowych dla poszczególnych

kategorii wiekowych i zgodnie z niniejszymi regulaminami (z niniejszym

regulaminem).

I. DWA OGNIE USPORTOWIONE

1. Uczestnicy – uczniowie / uczennice klasy IV i młodsi;

2. Zasady rozgrywania zawodów: zawody od szczebla szkoły do dzielnicy.

3. Zasady gry wg przepisów ustalonych przez Zarządy Dzielnicowe SZS.

II. INDYWIDUALNE I SZTAFETOWE BIEGI

PRZEŁAJOWE

1. Program zawodów:

Biegi indywidualne:

Szkoły Podstawowe

klasy V, VI - 800 m dla dziewcząt i 1000m chłopców

Gimnazjum

klasy I, II, III - 1000 m dla dziewcząt i 1500 m dla chłopców

Szkoły Ponadgimnazjalne

1000 m i 2000 m dla dziewcząt i 1500 m i 3000 m dla chłopców

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

11

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

Biegi sztafetowe:

- Szkoły Podstawowe - klasy V VI - 10 x 800 dziewcząt i chłopców

- Gimnazja - 10 x 800 dziewcząt

- 10 x 1000 chłopców

2. Uczestnictwo:

W biegach indywidualnych startują po 10 najlepszych zawodników/czek z zawodów

dzielnicowych osobno na każdym dystansie wynikającym z programów zawodów.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:

Nie dopuszcza się do startu w obuwiu z kolcami.

Wszyscy startują ze startu wspólnego w tym na pierwszej zmianie w biegach

sztafetowych. Strefa zmian w sztafetach wynosi 20 m.

4. Ocena wyników:

W biegach indywidualnych prowadzona będzie punktacja indywidualna i szkolna.

Punktacją objęci są wszyscy uczestnicy biegu wg zasady:

I miejsce - 6 pkt.

II-III miejsce - 5 pkt.

IV-X miejsce - 4 pkt.

XI-XXXIII miejsce - 3 pkt.

XXXIV-LXVI miejsce - 2 pkt.

LXVII-CI miejsce - 1 pkt.

pozostałe miejsca - 0,5 pkt.

Suma punktów uzyskanych przez startujących z danej szkoły składa się na punktacje

szkolną.

I. CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

1. Program zawodów:

- bieg 60 m;

- rzut piłką palantową (do 150 g.)

- bieg: 600 m dziewcząt; 1000 m chłopców;

- skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż.

2. Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie

dziewcząt i chłopców w składzie 6 osób.

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

12

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

3. Sposób przeprowadzania zawodów:

Zawody zostaną rozegrane w ciągu 1-go dnia.

1 dzień dziewczęta

2 dzień chłopcy

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.

a) 60 m

Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i winni

biec po przydzielonym im torze od startu do mety. Zawodnik zostaje

wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych

konkurencjach.

b) skok w dal

Strefa odbicia jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

Końcem strefy powinna być belka z plasteliną.

W skład strefy nie wchodzi plastelina.

Każdy zawodnik ma prawo do trzech prób.

Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu pozostawionego przez czubek buta

w strefie.

Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

Pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

c) skok wzwyż

Pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym

w zawodach obowiązują następujące interwały wysokości:

- dziewczęta do 140 cm co 5 cm powyżej co 3 cm;

- chłopcy do 160 cm co 5 cm powyżej co 3 cm;

Przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki

nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki,

po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczyć jako nieważnej, lecz

poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji

skok uznany zostanie za „nieważny”.

d) rzut piłką palantową

Rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

Każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego,

a następnie trzy rzuty w konkursie.

Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do pół metra.

Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu

na niekorzyść zawodnika.

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

13

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

4. Punktacja:

Wyniki przelicza się na punkty wg lekkoatletycznych tabel punktowych.

Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego

zawodnika.

Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5-ciu najlepszych zawodników

(z 6 startujących).

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół

przyznaje się miejsca dzielone.

Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące I-III miejsce,

o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika.

II. LEKKOATLETYKA

1. Program zawodów:

Dla klas I - II

- dziewczęta - 100, 300, 600, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (3 kg),

sztafeta 4 x 100 m.

- chłopcy - 100, 300, 1000, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (4 kg), sztafeta

4 x 100 m.

Dla klas III ch:

- dziewczęta - 100, 200, 400, 800, skok w dal i wzwyż, kula /4kg/, sztafeta 4x100

i olimpijska /800,400,200,100/;

-

Szybki kontakt

ul. Piasta - wejście,

ul. Żeromskiego 15

tel. (0-22) 754 61 86,

biuro@gosir-konstancin.pl

GOSIR Konstancin-Jeziorna

Godziny otwarcia

Biuro GOSiR  jest czynne:

poniedziałki - piątki           9:00-17:00

SIŁOWNIA I SAUNA:          16:00 – 22:00 poniedziałek-piątek

sobota 10.00-16.00

 

 

Jak do nas trafić?

Ośrodek mieści się ok. 11km od Warszawy

  • jedziemy aleją Wilanowską
  • następnie skręcamy na drugim rondzie w Konstancinie w ulicę Piłsudskiego
  • jedziemy ok 2000 m i skręcamy w lewo w ulicę Piasta

Bezpośredni dojazd autobusem 710 przystanek Piasta.

Zobacz mapę dojazdu:

Mapa

(kliknij na mapę, aby powiększyć)

Tworzenie stron www Warszawa